Obchodní podmínky

www.lenavalenova.cz – obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je prodej produktů a služeb prodávajícího (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://lenavalenova.cz

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Lenka Wooten

1469 Lexington Ave., New York 10128
Telefon: (1) 6463395580

DIČ: CZ684266488

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního nebo fyzického obsahu. Jako Kupující odesláním objednávky a odsouhlasením s těmito OP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální/fyzický obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

d) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

a) Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky daného produktu, a to na adrese http://lenavalenova.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://lenavalenova.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://lenavalenova.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky daného produktu a na webové adrese http://lenavalenova.cz najdete konečnou cenu produktu. Prodávající je DPH. Konečná cena je včetně DPH (10% pro ČR).

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

a) Způsob platby: zaplatit je možné bezhotovostní platbou vybranou v objednávkovém formuláři. Platba je provedena online platební kartou přes platební službu PayPal, online kreditní kartou, nebo převodem. (U fyzikého produktu je k ceně zboží připočítána sazba za poštovné a balné.)

b) Forma platby: platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

c) Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

d) bonusy: všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je vždy na prodejní stránce daného produktu na webu http://lenavalenova.cz), budou zaslány spolu s produktem, po uhrazení částky.

V. DODACÍ PODMÍNKY

a) U online vzdělávacích produktů (eBooky, online kurzy.) se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

b) Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

c) V případě knih prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 3-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

d) Prodávající účtuje při dodávce zboží poštou na území České republiky poštovné a balné ve výši 69 Kč (resp. 79-89 Kč při objednávce 2 a více knih).

e) Při platbě do zahraničí bude částka 69 Kč (resp. 79-89 Kč při objednávce 2 a více knih) navýšena o rozdíl mezi touto částkou a částkou, účtovanou Českou poštou za zboží dopravené do zahraničí ve výši dle aktuálního ceníku České pošty (viz ZDE).

VI. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

a) Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

b) Produkty, které prodávající prostřednictvím webové stránky prodává (knihy, e-knihy,online vzdělávací programy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

VII. Odstoupení od smlouvy

a) Za všechny produkty ručí fyzická osoba Lenka Wooten ručí zárukou spokojenosti a to tím, že ji kupující může kontaktovat prostřednictvím emailu a požádat od odstoupení od smlouvy s pádným důvodem.

b) Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@lenavalenova.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu, jména, čísla objednávky, datu nákupu. Poté co prodávající zváží důvody reklamace navrácení a rozhodne se kupujícímu peníze vrátit, kupujícímu bude zaslán kladný email s částkou odpovídající kupní ceně online produktu, kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem nebo paypalem.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

V případě fyzických produktů, knihy, doručte zpět na vlastní náklad na adresu U Nového rybníka 604/3, Soběslav 39201 na jméno Lenka Wooten (poštovní adresa Lenky Wooten v ČR) a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Knihy/zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.

c) Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

§  prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti

§  porušení povinností na ochranu autorského práva (bod VI. OP) ze strany zákazníka.

Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VIII. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.  Na požádání vám Lenka Wooten podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@lenavalenova.cz, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. 

c) Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://lenavalenova.cz/ochrana-osobnich-udaju/ 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://lenavalenova.cz/ popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na prodejní stránce daného produktu v rámci webových stránek http://lenavalenova.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.